14 Pensioenfondsen geven online de informatie voor arbeidsongeschikten waar Ombudsman Pensioenen om vroeg

In het jaarverslag 2019 heeft de Ombudsman Pensioenen, Henriƫtte de Lange, pensioenfondsbesturen opgeroepen om een redelijk beleid te formuleren over hoe om te gaan met mensen die niet tijdig vragen om premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid en dat op de website te zetten.

© Shutterstock / hollandfoto.net

Daarnaast kondigde de Ombudsman Pensioenen in het voorjaar van 2021 aan te onderzoeken of gehoor is gegeven aan deze oproep.
Dat onderzoek is afgerond en daaruit bleek dat bij 14 pensioenfondsen informatie op de website staat specifiek voor deze groep. Soms met beleid erbij soms een uitnodiging om in contact te komen. Dat laatste is begrijpelijk want het is complexe materie. “Het feit dat 14 fondsen dit doen betekent dat het kan. Er is nu geen reden meer voor andere fondsen om het goede voorbeeld niet te volgen”, aldus Henriëtte de Lange. Om de fondsen te helpen is er lijst gemaakt van de teksten die de onderzoekers aantroffen op de websites. De Ombudsman Pensioenen hoopt de fondsen die nog geen informatie voor deze groep op hun website aanbieden met deze voorbeelden te inspireren.

Wat is ook al weer het probleem?

Veel pensioenregelingen kennen de regel dat als je blijvend arbeidsongeschikt bent en je daarom niet meer kunt werken, je toch pensioen blijft opbouwen. Je krijgt pensioenopbouw alsof je nog aan het werk bent zonder dat je daarvoor premie betaalt.
Als een werknemer arbeidsongeschikt wordt weet een pensioenfonds dat vaak niet. Die informatie moet komen van de werkgever of de deelnemer zelf. Dat ging in het verleden niet altijd goed. Daarom stond in veel reglementen dat de zieke werknemer zich zelf binnen 1 of 2 jaar nadat hij arbeidsongeschikt was geworden, moest melden om recht te krijgen op de premievrije opbouw. Het probleem was dat deelnemers daarover vroeger niet werden geïnformeerd. Het stond in het pensioenreglement en dus kon je het weten, was het idee. Dat reglement leest alleen niemand, dus als je niet het geluk had, dat je werkgever het regelde of iemand anders je hielp, dan kreeg je niets. Je kan niet vragen om iets wat je niet weet en daardoor misten die arbeidsongeschikten veel pensioenopbouw.

In 2009 is een wettelijke bepaling van kracht geworden die regelt dat het UWV meldt aan pensioenuitvoerders als hun deelnemers arbeidsongeschikt zijn. Dat doet het UWV alleen op verzoek. Dus als een pensioenfonds niet om die gegevens vraagt, dan kan het UWV ze ook niet aan het fonds geven.
Er is dus een groep, het is onbekend hoe groot die is, van mensen die wel recht hebben op die premievrije opbouw als ze zich op tijd hadden gemeld bij het fonds maar dat niet wisten. Die ontdekken bij pensionering dat ze weinig pensioen hebben, gaan op onderzoek en vragen alsnog om die premievrije pensioenopbouw. Hoe om te gaan met deze groep? Deze mensen hebben recht op die premievrije opbouw, maar wisten niet dat ze er om moesten vragen.

Uit de klachten die de Ombudsman Pensioenen behandelt blijkt dat pensioenfondsen zeggen dat het eind jaren 80 en 90 van de vorige eeuw niet gebruikelijk was om proactief te communiceren. De kosten om nu alsnog die mensen op pensioendatum premievrij pensioen te geven zijn te hoog. Dat gaat ten koste van de andere deelnemers in het pensioenfonds. Als we dat doen duurt het bijvoorbeeld langer voordat we kunnen indexeren.
Alleen maar zeggen, u krijgt niets, want het gaat ten koste van het collectief is volgens De Lange te kort door de bocht. Die arbeidsongeschikte oud-collega heeft een recht en kon dat niet inroepen omdat die niet is geïnformeerd. Wel heeft ze begrip voor fondsen die de termijn van terugwerkende kracht beperken. Een fondsbestuur moet nu eenmaal alle belangen mee nemen in haar besluiten.

Situatie nu

De Ombudsman Pensioenen ziet ook klachten voorbij komen van mensen die na 2009 arbeidsongeschikt zijn geworden. Dit gaat wel om minder klachten. Daarom is ook gekeken naar de informatie voor mensen die nu arbeidsongeschikt worden, zie Samenvatting Onderzoeksresultaten Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. Bij 113 pensioenfondsen van de 125 onderzochte pensioenfondsen is informatie over premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid te vinden. Bij 69 pensioenfondsen hoeft de arbeidsongeschikte deelnemer niets te doen en vraagt het fonds zelf gegevens op bij het UWV en zorgt dat de deelnemer die premievrije pensioenopbouw krijgt. Bij 34 fondsen moet de deelnemer nog steeds zelf actie ondernemen. Daar wordt de deelnemer vaak wel pro-actief op gewezen. Bij 14 fondsen is de informatie op de website niet duidelijk. “Dat is zorgelijk” aldus De Lange.

Onderzoeksresultaten Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid

Samenvatting

Voorbeelden


Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u terecht bij de Ombudsman Pensioenen, Henriette de Lange. Zij is bereikbaar via info@ombudsmanpensioenen.nl of via Marianne den Boef 070-3499648/0644244817