Ombudsman Pensioenen bezorgd over pensioen arbeidsongeschikten

De Ombudsman Pensioenen vraagt opnieuw aandacht voor de positie van een categorie arbeidsongeschikte werknemers. Het gaat om werknemers die pensioenopbouw missen omdat ze zich te laat hebben gemeld voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. Het blijkt dat deze werknemers regelmatig achter het net vissen omdat ze niet wisten dat ze zich tijdig bij hun pensioenfonds hadden moeten melden om pemievrije pensioenopbouw te krijgen.

© Hans van Rhoon / HH

Aanbeveling 2019

In zijn jaarverslag over 2019 doet de Ombudsman Pensioenen, mr. Henriëtte de Lange, de volgende aanbeveling aan besturen van pensioenfondsen: Formuleer redelijk beleid over hoe om te gaan met mensen die niet tijdig vragen om premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid en leg het beleid goed uit op de eigen website.

Overhandiging jaarverslag 2019 aan minister Koolmees

Minister Koolmees neemt vandaag het eerste exemplaar van het jaarverslag van de Ombudsman Pensioenen in ontvangst. Het is een digitaal jaarverslag.

Overhandiging van het jaarverslag aan minister Koolmees (SZW) door ombudsman pensioenen Henriƫtte de Lange

De Lange: ”Veel werknemers weten niet dat ze voor hun pensioen geen premie hoeven te betalen als zij arbeidsongeschikt raken mits ze aan de voorwaarden voldoen. Dit door ons gesignaleerde probleem speelt vooral, bij mensen die voor 2015 arbeidsongeschikt werden en daardoor hun baan verloren. Het UWV geeft informatie over arbeidsongeschiktheid aan pensioenfondsen als die daarom vragen. In de praktijk werd de plicht tot het melden van de arbeidsongeschiktheid echter bij de arbeidsongeschikte werknemers zelf gelegd. Die wisten dat niet en komen er bij hun pensionering achter dat ze pensioen zijn misgelopen. De klachten daarover komen bij de ombudsman terecht.”

Actieve meldingsplicht voor werknemer

Dit probleem is complex omdat pensioenfondsen uitvoeren wat werkgevers- en werknemersorganisaties afspreken over pensioen. Het fonds heeft wel de mogelijkheid om beleid te ontwikkelen over de vraag hoe om te gaan met mensen die nu aankloppen en 10 of 15 jaar geleden echt onvoldoende zijn geïnformeerd over het feit dat ze zelf zich hadden moeten melden. Informatie hierover op de websites van pensioenfondsen schiet vaak tekort. “Wij merken bij de behandeling van klachten dat pensioenfondsen vrij snel stellen dat zij de gedupeerde niet kunnen helpen. Terwijl daar geen gedegen onderzoek en onderbouwde belangenafweging aan vooraf is gegaan. Ze staan onvoldoende stil bij de vraag of het wel redelijk is om iemand de deur te wijzen die niet of nauwelijks kon weten dat hij zichzelf moest melden. Waarom staat in een pensioenregeling dat iemand recht heeft op pensioenopbouw als je niet meer kunt werken door ziekte, maar krijg je dat pensioen alleen door je tijdig te melden. Het pensioenfonds kan de benodigde informatie al sinds lange tijd zelf opvragen bij het UWV en is dus niet meer afhankelijk van een melding door de arbeidsongeschikte zelf.”

Herstel voor overgang naar nieuwe pensioenstelsel

Het UWV informeert het pensioenfonds over arbeidsongeschikte deelnemers als het pensioenfonds daarom vraagt. In de praktijk maakt niet elk pensioenfonds gebruik van deze mogelijkheid. Als ze dat wel doen gebeurt dat vaak voor nieuwe gevallen en is er geen aanvraag gedaan met terugwerkende kracht. Hierdoor gaan de klachten vooral over mensen die al langer arbeidsongeschikt zijn. ”Voor 2011 was het voor pensioenfondsen lastiger om via het UWV goede informatie te krijgen over de arbeidsongeschikten. Echter de informatie over die plicht was ook minder goed dan die nu is. De ontstane situatie vraagt om redelijk beleid van het pensioenfonds over hoe om te gaan met arbeidsongeschikten die zich niet hebben gemeld. Dit is van groot belang voor de mensen die het treft.

Het is het ook belangrijk om te zorgen dat dit probleem is opgelost voordat we naar een nieuw pensioenstelsel gaan. Het zal waarschijnlijk niet mogelijk zijn om dit soort kwesties te herstellen als pensioenen zijn omgezet naar het nieuwe stelsel”, aldus de Ombudsman Pensioenen.

Onderzoek

Omdat deze aanbeveling meer tijd vraagt, gaat de ombudsman voorjaar 2021 onderzoeken of pensioenuitvoerders gehoor hebben gegeven aan deze oproep om op hun website uit te leggen hoe ze omgaan met deze premievrijstelling waar ‘te laat’ om is gevraagd.

In het jaarverslag over 2019 licht de Ombudsman Pensioenen de aanbeveling nader toe.


Noot voor de redactie: voor vragen kunt u terecht bij de Ombudsman Pensioenen, Henriette de Lange. Zij is bereikbaar via info@ombudsmanpensioenen.nl of via Juanita Sutrisna 070-3499623.