Arbeidsongeschiktheid

Overzicht van voorbeeldzaken die te maken hebben met arbeidsongeschiktheid

Na 13 jaar 

Gedurende dertien jaar liet het fonds klager jaarlijks weten dat hij premievrije voortzetting wegens arbeidsongeschiktheid genoot. Klager bleek echter geen recht op premievrije voortzetting te hebben omdat zijn laatste werkgever niet bij het fonds was aangesloten.

Om een tweetal redenen vond de ombudsman het terugdraaien van de gecommuniceerde opbouw niet redelijk.

De pensioenuitvoerder had naar het oordeel van de ombudsman het recht om de vergissing te corrigeren na dertien jaar wel verspeeld. De correctie, die kort voor de pensioendatum had moeten volgen, zou leiden tot een ernstige inkomensdaling na pensionering. Klager kon het tekort vanwege de korte tijd tot pensionering niet meer repareren door zelf voorzieningen te treffen.
Verder was van belang dat klager voordat hij in dienst trad bij de niet aangesloten werkgever op grond van een dienstverband met een zusteronderneming met nagenoeg dezelfde benaming, wel lange tijd deelnemer van het fonds geweest.

Uiteindelijk deelde de pensioenuitvoerder de visie van de ombudsman en ging over tot herstel van de situatie zoals deze was voordat de fout werd ontdekt.

Geen inlooprisico

De werkgever van klager besloot met een andere pensioenuitvoerder in zee te gaan. Enkele maanden nadat een collectieve waardeoverdracht tot stand was gekomen, werd klager met terugwerkende kracht volledig (80-100 procent) arbeidsongeschikt verklaard. De nieuwe pensioenuitvoerder verzekert geen inlooprisico, de vorige verzekeraar gaf aan geen premievrije voortzetting te kunnen toekennen, omdat er geen sprake meer was van een verzekering waarvoor premie werd betaald. De helaas ernstig zieke klager vreesde terecht voor het partnerpensioenen en besloot deze kwestie aan de ombudsman voor te leggen.

De vorige pensioenuitvoerder maakte een ‘lump sum’ over naar de nieuwe pensioenuitvoerder. Dit bedrag was voldoende voor een premievrije voortzetting van de pensioenopbouw inclusief nabestaandenvoorzieningen.

Met terugwerkende kracht arbeidsongeschikt verklaard

Iemand werd met vijf jaar terugwerkende kracht arbeidsongeschikt verklaard. Inmiddels had hij een andere werkgever, in dezelfde bedrijfstak, maar met een ander pensioenfonds. De eerste wees premievrije voortzetting af omdat betrokkene bij de beëindiging van zijn deelneming niet arbeidsongeschikt was verklaard. De tweede wees het af omdat betrokkene bij het aangaan van het nieuwe dienstverband al arbeidsongeschikt bleek te zijn geweest. Er is heel wat getouwtrek voor nodig geweest om één premievrij pensioen voor de man te krijgen.

Berekening pensioen na werkhervatting tegen lager salaris is onbillijk, maar rechtmatig.

De zaak van de man, die naast een gedeeltelijke uitkering op grond van de WAO, bij een andere werkgever in dezelfde bedrijfstak was gaan werken en zijn pensioenopbouw voor wat betreft het nieuwe dienstverband plaatsvond aan de hand van het veel lagere salaris, kon de ombudsman niet behandelen. Het was een klacht tegen de inhoud van het pensioenreglement en dat was op zichzelf juist toegepast.