Verevening bij scheiding

Overzicht van voorbeeldzaken die te maken hebben met pensioen bij een scheiding.


Ook vereveningsgerechtigde moet worden geïnformeerd bij waardeoverdracht

Het huwelijk van klager is in 1995 beëindigd. De verzekeraar stuurde klager toen een brief waarin staat dat zij vanaf het moment dat haar ex met pensioen (2018) gaat, dan recht heeft op een deel van zijn ouderdomspensioen. Volgens de verzekeraar zou zij dan € 1.300 euro ontvangen per jaar.

Omdat klager in 2018, toen haar ex met pensioen ging, geen pensioen kreeg benaderde zij de verzekeraar. De verzekeraar liet haar weten dat zij € 900 per jaar zou ontvangen. Klager is het daar niet mee eens en dient klacht in.

De verzekeraar gaf aan dat er in 1997 een interne collectieve waardeoverdracht heeft plaatsgevonden, waarbij ook de pensioenregeling is gewijzigd van middelloon naar de beschikbare premie. Daar wist klager niets van. De verzekeraar is van oordeel dat er geen informatie- of zorgplicht was richting klager als vereveningsgerechtigde.

De ombudsman denkt daar anders over en wijst de verzekeraar op artikel 3, lid 3 van de Regeling voor berekening in geval van waardeoverdracht; daarin staat de verplichting voor de overnemende pensioenuitvoerder om de overgedragen waarde te gebruiken voor het recht op uitbetaling van de vereveningsgerechtigde en om de vereveningsgerechtigde hierover te informeren. De ombudsman constateert dat de overnemende verzekeraar (dezelfde als de overdragende) klager echter niet heeft geïnformeerd. De ombudsman is er ook over verbaasd dat klager zelf veel moeite moest doen om het verevend pensioen uitgekeerd te krijgen, terwijl zij tegenover de verzekeraar gewoon recht heeft op uitbetaling van het verevend pensioen. De verzekeraar heeft het pensioenreglement op zich goed uitgevoerd, maar de ombudsman vindt wel dat de verzekeraar zeer nalatig is geweest in haar informatieplicht aan klager. De ombudsman vindt het daarom redelijk om de verzekeraar te vragen een financieel gebaar te maken richting klager. De verzekeraar erkent dat klager ten onrechte niet is geïnformeerd en kent klager een financiële vergoeding toe.


Fout van uitvoerder alsnog hersteld

Meneer en mevrouw zijn in 1993 van elkaar gescheiden. Toen hebben ze bedoeld dat een deel van het ouderdomspensioen van meneer voor mevrouw was bestemd. De pensioenverzekeraar heeft dat niet goed op de polis vermeld, ook al heeft meneer dat doorgegeven. In 2016 is meneer met pensioen gegaan en mevrouw merkt dat zij haar deel niet krijgt. De pensioenverzekeraar zegt geen informatie te hebben ontvangen en volgens de polis uit te keren. Meneer en mevrouw zijn het er nog steeds over eens dat een deel van het pensioen wel naar mevrouw moet.

Door bemiddeling van de ombudsman gaat de pensioenuitvoerder op basis van coulance alsnog de afspraken uitvoeren die meneer en mevrouw destijds hebben gemaakt.


Herstellen van fouten betekent niet dat het pensioenfonds extra pensioen moet uitbetalen

De berekening van een pensioen is vaak erg ingewikkeld, zeker als het pensioen gedeeld moet worden met een ex-partner. En als de pensioenuitvoerder dan ook nog een fout maakt…… In dit geval was een gedeelte van het pensioen voor de ex-partner. Het pensioenfonds had een fout gemaakt en was vergeten om het deel aan de ex te betalen. Het volledige pensioen werd aan de pensioengerechtigde overgemaakt ook het gedeelte voor de ex. Toen dat bekend werd, heeft het fonds alsnog pensioen aan de ex betaald, maar dat niet afgehaald van het pensioen van meneer. Op een gegeven moment overlijdt de ex-partner. Meneer veronderstelt dat het pensioen dat naar zijn ex ging dan bij zijn pensioen wordt opgeteld. Hij krijgt daarover ook een brief van het pensioenfonds. Maar dat is weer een foutje, want meneer kreeg al die tijd al zijn volledige ouderdomspensioen.
Het pensioenfonds heeft hier wel veel foutjes gemaakt, maar de ombudsman vindt in dit geval niet dat meneer daarom meer moet krijgen, dan waarop hij recht heeft. Want eigenlijk heeft hij al geruime tijd te veel ontvangen maar dat blijkt lastig uit te leggen.


Verdeling van prepensioen

De pensioenuitvoerder had aanvankelijk meegewerkt aan verdeling van een prepensioen. Bij nader inzien was het van mening dat dit ten onrechte was gebeurd. Op zijn beurt was de advocaat van de ex-partner het daar niet mee eens. De ombudsman heeft zich op het standpunt gesteld dat uitleg van een echtscheidingsconvenant een zaak is tussen de scheidende partijen en, als die het niet eens worden, van de rechter. Het fonds heeft toen aangeboden de proceskosten van zijn deelnemer te vergoeden.