Waardeoverdracht

Overzicht van voorbeeldzaken die te maken hebben met waardeoverdracht.


Geldigheid offerte

Het fonds probeerde onder het gedane aanbod uit te komen met de stelling dat iedere pensioenopgave vermeldt, dat het fonds zich het recht voorbehoudt om verkeerd berekende pensioenen te herzien aan de hand van de juiste gegevens. Ten eerste was dat niet waar, in ieder geval niet voor wat betreft de twee verstrekte pensioenopgaven, en ten tweede stond het ook niet op de offerte. Het fonds erkende wel dat betrokkene de onjuistheid niet had kunnen opmerken. Het fonds had zichzelf in de problemen gebracht en voerde uiteindelijk het gedane aanbod uit.


Pensioen zoek na waardeoverdracht

In de zaak die klager aan de ombudsman had voorgelegd bleken twee pensioenuitvoerders niet aan te kunnen tonen dat haar pensioenaanspraken betrokken waren bij een collectieve waardeoverdracht van de ene naar de andere pensioenuitvoerder. In het pensioenregister stond het pensioen niet vermeld en inmiddels had mevrouw de pensioendatum bereikt. Uiteindelijk besloot de ‘oude’ pensioenuitvoerder van klager om haar niet de dupe te laten worden van een eventueel ‘dispuut’ tussen beide pensioenuitvoerders en haar alsnog het ouderdomspensioen toe te kennen. De ombudsman ziet dit als de enige juiste oplossing voor een dergelijk geschil.