Indexering

Overzicht van voorbeeldzaken die te maken hebben met indexering.


Indexatie te laag?

Klager vond dat de indexering (toeslagverlening) van zijn pensioen achterbleef bij voorgaande jaren, terwijl de beleggingsresultaten over 2016 juist zo mooi waren geweest. Per 1 januari 2015 waren de pensioenen zelfs met acht procent verhoogd. Nu had klager het gevoel dat de pensioenuitvoerder gelden achterhield.

De pensioenuitvoerder heeft aannemelijk gemaakt dat een hogere indexatie fiscaal niet is toegestaan. Het behaalde rendement zal echter wel in depot blijven en worden aangewend voor toeslagverlening in jaren waarin de beleggingsresultaten minder gunstig zijn.


Indexatie franchise

Een weduwe stelde, dat het pensioengevend salaris van haar echtgenoot na de beëindiging van zijn deelneming moest worden geïndexeerd, maar de franchise niet, omdat het pensioenreglement over het laatste niets bepaalde. Dat reglement bepaalde echter wel, dat het nabestaandenpensioen werd vastgesteld op het door de deelnemer behaalde aantal dienstjaren, vermenigvuldigd met 1¼% van de op de datum van overlijden geldende pensioengrondslag – dus niet geïndexeerd.

Blijkens het gevoerde beleid is dat nooit de bedoeling geweest. Het bestuur heeft daarom gekozen voor indexering van zowel pensioengevend salaris als franchise. Ook al was het pensioenreglement nog niet aangepast, het is dan niet redelijk om van het één indexering als vanzelfsprekend te incasseren, en van het ander af te wijzen.


Niet gefinancierde indexaties

In een periode van ongeveer 10 jaar voerde het pensioenfonds indexaties voor gepensioneerden door en vergat daarbij om, conform de uitvoeringsovereenkomst met werkgever, de rekening bij werkgever in te dienen. Toen het pensioenfonds dit ontdekte en de werkgever alsnog met de rekening confronteerde, gaf de werkgever niet thuis. Het pensioenfonds besloot de doorgevoerde indexaties terug te draaien. Hiermee werden de pensioenen feitelijk verlaagd, de al uitgekeerde indexaties werden niet teruggevorderd.

De ombudsman vond niet dat de gepensioneerden na zo’n lange tijd de dupe mochten worden van een administratieve tekortkoming van het pensioenfonds en vond dat het pensioenfonds de financiering alsnog bij de werkgever moest halen. Uiteindelijk werd door de pensioenuitvoerder besloten de doorgevoerde verlagingen ongedaan te maken.