Aanspraak / toezegging

Voorbeeldzaken van de Ombudsman Pensioenen die te maken met aanspraak op pensioen en toezeggingen over pensioen.


Aanspraak; gelijke behandeling

Geen gelijke behandeling van ongelijke gevallen.

Bij een onderneming werd VUT vervangen door vroegpensioen. Een deelnemer, die geen gebruik gemaakt had van de VUT, maar wel met vroegpensioen ging, was van mening dat hij recht had op hetzelfde inkomen als een leeftijdgenoot die vervroegd was uitgetreden. Die aanspraak kon hij niet ontlenen aan de pensioenregeling en deze was hem dan ook niet toegezegd.


Bewijs van deelneming

Getuigenverklaringen van oud-collega's als bewijs van het pensioengevend dienstverband.

Een werkneemster had geen bewijzen van deelname aan pensioenfondsen die in de loop der tijden waren opgegaan in een ander fonds. In de administratie van het laatste fonds kwam zij niet voor, maar door middel van getuigenverklaringen kon aannemelijk gemaakt worden dat zij in dienstverband pensioenrechten opgebouwd moest hebben. Het fonds accepteerde dit bewijs, schreef de verklaring van haar ontbreken toe aan overdrachtsfouten en kende haar alsnog pensioen toe.


Omzetting spaarregeling

Ook als het oorspronkelijk een spaarregeling was, is een pensioentoezegging niet vatbaar voor vererving.

Bij omzetting van een spaarregeling in een pensioenfonds werd aan een deelnemer naar eer en geweten geadviseerd de spaarrekening om te zetten in een pensioenvoorziening. Toen de deelnemer overleed waren zijn erfgenamen teleurgesteld; een spaarsaldo hadden zij geërfd, een pensioenvoorziening niet. Toch heeft het fonds naar mijn mening niet onzorgvuldig gehandeld met zijn advies. Het heeft de belangen van zijn deelnemers in het oog te houden (en gehouden), niet die van hun erfgenamen.  


Onvervulde voorwaarde

Een pensioenuitvoerder mag vasthouden aan een reglementaire voorwaarde, ook al wordt daaraan net niet voldaan.
 
De man die vijf maanden voor de prepensioendatum ontslagen werd kwam twee maanden te kort; een ‘korte’ onderbreking mocht ten hoogste drie maanden duren. Dat is ook in ander verband niet ongebruikelijk. Bovendien is ‘onderbreking’ taalkundig iets anders dan ‘verbreking’ (van de pensioengevende betrekking). Nu de sociale partners deze voorwaarde uitdrukkelijk en zonder uitzonderingsmogelijkheid hadden gesteld, hebben zij aanvaard dat daardoor onvermijdelijk mensen net buiten de boot zouden vallen. Ook voor toepassing van de hardheidsclausule zag ik dus geen ruimte. Waar je de grens ook trekt, er vallen hierdoor altijd deelnemers buiten de boot.


Overname door nieuwe uitvoerder

Oude rechten behouden na overname verplichtingen door nieuwe uitvoerder.
 
Een (nieuw) pensioenfonds lijfde de vóór zijn oprichting bij dezelfde werkgever opgebouwde pensioenrechten in. Hoewel het bij zijn standpunt bleef, heeft het fonds op mijn (door juridisch advies ondersteunde) aandringen het oude pensioen toch tot uitkering laten komen.


Toezegging

Een kennelijk onjuiste mededeling is geen toezegging.

Betrokkene had zich naar aanleiding van een mededeling van het meldpunt van het Project Niet Opgevraagde Pensioenen gewend tot een pensioenuitvoerder waar inderdaad een naam- en leeftijdgenoot van hem bekend bleek, maar die deelnemer geweest was van het pensioenfonds van een bedrijfstak waar betrokkene nooit gewerkt had. Op die mededeling kon hij zich natuurlijk niet beroepen.         


Verjaring

Geen beroep op verjaring van het recht op uitbetaling van te laat aangevraagd pensioen.

Te laat aangevraagd pensioen werd alsnog toegekend nadat ik de pensioenuitvoerder er­op gewezen had dat het levensverzekeringsbedrijf al sinds 1973 een aanbeveling van de Ombudsman Levensverzekering volgt om geen beroep te doen op verjaring, indien vaststaat dat geen betaling heeft plaatsgevonden.

In (artikel 59 van) de Pensioenwet (Pw) is inmiddels geregeld dat er geen sprake kan zijn van verjaring ten gunste van de pensioenuitvoerder, maar dit geldt uitsluitend voor na 1 januari 2002 vervallen pensioentermijnen.        


Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies onder andere om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.