Opbouw bij arbeidsongeschiktheid

Overzicht van voorbeeldzaken die te maken hebben met opbouw van pensioen bij arbeidsongeschiktheid.


Berichtgeving

Onjuiste mededeling toch als toezegging beschouwd.

Aan een deelnemer was door de werkgever medegedeeld dat hij recht zou hebben op premievrije pensioenopbouw wegens arbeidsongeschiktheid. Dat bleek achteraf ten onrechte te zijn geweest, maar het fonds besloot de mededeling op te vatten als een toezegging en loste de financiering zelf met de werkgever op.


Grondslag is het loon op de laatste dag van deelneming

In de berekening van het wao-dagloon komt een aftrekpost 'pensioenpremie' voor, maar dat betekent niet dat men premiebetalend deelnemer blijft.

Een te laat ingediend verzoek om premievrije voortzetting van pensioenopbouw wegens arbeidsongeschiktheid is alsnog ingewilligd. De pensioenopbouw is voortgezet alsof de aanvraag tijdig was ingediend, dus op de grondslag van het toen geldende reglement. Betrokkene was in de veronderstelling dat hij altijd premie was blijven betalen, omdat in de berekening van zijn wao-dagloon een aftrekpost voor pensioenpremie voorkwam. Hij dacht dus dat hij deelnemer was gebleven en recht had op een pensioen dat was berekend naar de nieuwe, gunstiger regels. Ik moest hem uit de droom helpen.


Hardheidsclausule

Een samenloop van omstandigheden kan toepassing van een hardheidsclausule rechtvaardigen.

Wanneer betrokkene niet kort tevoren wegens reorganisatie was ontslagen (en hij dus een dienstverband voor onbepaalde tijd binnen de bedrijfstak zou hebben behouden) zou zijn arbeidsongeschiktheid vermoedelijk tot premievrije voortzetting van pen­sioenopbouw hebben geleid. Wanneer hij bij de pakken neerzat, was hij geen nieuwe arbeidsverhouding aangegaan en zou hij een werkloosheidsuitkering hebben gehad, dan zou de onderbreking van zijn deelname mogelijk ook niet of minder fataal voor zijn pensioenopbouw zijn geweest, nog daargelaten de gevolgen van een uitgerekend in het genoemde tijdvak voltrokken wetswijziging. Bij de beëindiging van het dienstverband met de tweede werkgever was in formele zin inderdaad geen sprake van gedwongen ontslag, maar nog veel minder van vrijwilligheid.


Onvervulde voorwaarde

Vlucht in ziekte is geen reden voor toepassing hardheidsclausule.

Betrokkene was ontslagen tijdens ziekte, die uiteindelijk tot arbeidsongeschiktheid leidde. Zij was van mening dat het pensioenfonds haar daarom met toepassing van de hardheidsclausule premievrije voortzetting van pensioenopbouw wegens arbeidsongeschiktheid had moeten toekennen. Ik was het niet met haar eens; het zou de deur openzetten voor toekenning aan allen die zich kort voor een dreigend ontslag ziek melden.


Onwetendheid

Onbekendheid met recht op voortzetting geen reden voor schadeclaim wegens niet treffen vervangende voorziening.

Een klager beriep zich op onwetendheid betreffende het recht op premievrije pensioenopbouw wegens arbeidsongeschiktheid, maar tegelijkertijd stelde hij dat hij schade had geleden omdat hij nu zelf geen voorziening voor zijn pensioenopbouw had getroffen. Dat kan men niet tegelijk beweren: als hij niet wist dat hij recht had op premievrije pensioenopbouw, had hij juist alle reden gehad om zich bij te verzekeren.


Premiebetaling

Aanbod reparatie premiebetaling is geen onvoorwaardelijke toezegging.

Betrokkene had niet tijdig premievrije voortzetting van pensioenopbouw wegens arbeidsongeschiktheid aangevraagd en bovendien was voor hem het laatste halfjaar van zijn ziekte geen premie afgedragen, omdat de werkgever had opgehouden te bestaan. Het fonds stelde hem in de gelegenheid het ‘gat’ te vullen met vrijwillige premiebetaling, waarop hij antwoordde dat hij dit voorstel wel als een toezegging beschouwde, maar dat hij de premie niet zou betalen omdat het vorderingsrecht verjaard was. Ik heb deze gedachtegang niet onderschreven.Premiebetaling tijdens ziekte

Een 'gat' in de premiebetaling ten gevolge van een fout bij de bedrijfsvereniging achteraf gedicht.

Voor een ziek gemelde deelnemer droeg de bedrijfsvereniging geen pensioenpremie meer aan het fonds af. Om in aanmerking te komen voor premievrije voortzetting van de pensioenopbouw, moest het pensioen echter ook de eerste twee jaar na de aanvang van de ziekteperiode verzekerd zijn. Het fonds heeft 'reparatie' aangeboden.


Terugval

Aanbod reparatie premiebetaling is geen onvoorwaardelijke toezegging.

Betrokkene had uit zijn voorgaande betrekking een wao-uitkering naar 15-25% arbeidsongeschiktheid. In zijn nieuwe betrekking werd hij opnieuw en in toenemende mate arbeidsongeschikt. Het nieuwe pensioenfonds weigerde premievrije voortzetting van pensioenopbouw wegens arbeidsongeschiktheid omdat die al aanwezig was bij de aanvang van de deelneming; het oude pensioenfonds wees het af omdat inmiddels waardeoverdracht had plaatsgehad. Ik heb beide pensioenfondsen de vraag voorgelegd of het beleid van organisaties die worden bestuurd door de sociale partners ten doel kon hebben om behoud voor ~, of herintreding in het arbeidsproces onaantrekkelijk te maken, doordat een verandering van werk­kring/bedrijfstak in verband met ongeschiktheid voor de oorspronkelijke betrekking tot gevolg kan hebben dat men voor wat betreft zijn pen­sioenopbouw tussen wal en schip valt. De fondsen bedachten samen een constructieve oplossing: ‘waardeoverdracht terug’ en premievrije voortzetting ten laste van het eerste fonds, met een bijdrage van het tweede op basis van 15-25% arbeidsongeschiktheid.


Terugwerkende kracht

Terugwerkende kracht arbeidsongeschiktheidsverklaring geen weigeringsgrond voor zowel oude als nieuwe pensioenuitvoerder.

Iemand werd met vijf jaar terugwerkende kracht arbeidsongeschikt verklaard. Inmiddels had hij een andere werkgever, in dezelfde bedrijfstak, maar met een andere pensioenuitvoerder. De eerste wees premievrije voortzetting af omdat betrokkene bij de beëindiging van zijn deelneming niet arbeidsongeschikt was verklaard. De tweede wees het af omdat betrokkene bij het aangaan van het nieuwe dienstverband al arbeidsongeschikt bleek te zijn geweest. Er is heel wat getouwtrek voor nodig geweest om één premievrij pensioen voor de man te krijgen.


Verhoging van de mate van arbeidsongeschiktheid

Het fonds was niet consequent in de redengeving voor een weigering en kon die uiteindelijk niet onderbouwen.

Betrokkene was ingaande 7 juli 1994 werkloos en 25-35% arbeidsongeschikt. Hij kreeg daarom recht op 25% premievrije voortzetting van pensioenopbouw. Na ingesteld beroep werd hij met terugwerkende kracht tot 1 december 1995 80-100% arbeidsongeschikt verklaard. Het fonds schreef hem dat hij ingaande 7 juli 1994 recht op 100% premievrije pensioenopbouw kreeg, maar kwam daarop meer dan een jaar later terug. In geval van vermeerderde arbeidsongeschiktheid zou men alleen recht op dienovereenkomstig vermeerderde pensioenopbouw hebben indien men nog pensioen bij het fonds opbouwde. Toen ik er op wees dat betrokkene, weliswaar premievrij, toch aan deze voorwaarde voldeed, bleek die te worden uitgelegd als zou premie moeten zijn betaald door een werkgever. Deze opvatting ontleende men aan een personeelsrichtlijn, maar de tekst van de desbetreffende reglementsbepaling kon men niet achterhalen. Uiteindelijk heeft het fonds met ingang van 1 december 1995 100% premievrije pensioenopbouw toegekend.         


Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies onder andere om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.