Berekeningen

Overzicht van voorbeeldzaken die te maken hebben met berekeningen van het pensioen.


Berekeningsgrondslagen

Een pensioenuitvoerder moet in beginsel uitgaan van de salarisgegevens die de werkgever verstrekt.

De pensioenuitvoerder kan niet eigenmachtig afwijken van gegevens die de werkgever heeft aangeleverd en zeker niet wanneer die gegevens onherroepelijk zijn vastgesteld door of naar aanleiding van beslissingen van uitvoeringsinstellingen van de sociale zekerheidswetgeving. Voor het opkomen tegen die beslissingen staan andere wegen open.


FVP-regeling

Geen rechtstreeks verband tussen premiebetaling en hoogte pensioen.

Aan een fonds was een hoger bedrag aan FVP-bijdrage uitgekeerd dan het fonds aan de deelnemer terugbetaalde wegens (achteraf) onnodig betaalde premie voor vrijwillige voortzetting. Dat kwam omdat het fonds bij de keuze, die het éénmalig (dus niet naarmate het per geval beter uitkomt) moest maken voor de grondslag van de FVP-bijdrage, is uitgegaan van de actuariële premie (in plaats van de doorsneepremie). Ik kan mij levendig voorstellen dat dit voor deelnemers niet aanstonds begrijpelijk is, maar ik heb het proberen duidelijker te maken aan de hand van voorbeelden, die laten zien dat er geen rechtstreeks verband is tussen betaalde premie en uit te keren pensioen.


Inruil partnerpensioen

Een verkeerde berekening komt niet ten laste van de deelnemer wanneer deze de fout niet had kunnen opmerken.

De echtgenoot van belanghebbende was tweemaal gehuwd geweest en bij de uitruil van partnerpensioen was geen rekening gehouden met het eerste huwelijk. Omdat het fonds dat wel had kunnen en moeten doen heeft het afgezien van terugvordering van het te veel betaalde ouderdomspensioen.


Onjuist voorbericht

Kennelijk onjuiste mededeling kan geen gerechtvaardigd vertrouwen opwekken.

Voor de beroepsgroep van betrokkene, die inmiddels vervroegd was uitgetreden, vond een structurele salarisverbetering plaats. Daardoor moest er bij hem een zogenaamde verhogingsknip worden toegepast. In een eerste mededeling over het te bereiken pensioen stond abusievelijk een bedrag waarbij daarmee geen rekening was gehouden. Hij verzette zich vergeefs tegen een correctie; hij heeft immers nooit het gerechtvaardigd vertrouwen kunnen hebben dat hij een pensioen zou krijgen dat hoger was dan het laatste door hem genoten salaris in actieve dienst. Hij kon zich ook niet beroepen op verplichtingen die hij had aangegaan, want die dateerden van vóór de verkeerde pensioenmededeling.


Terugval op lagere grondslag

Berekening pensioen na werkhervatting tegen lager salaris is onbillijk, maar rechtmatig.

De zaak van de man, die naast een gedeeltelijke uitkering op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering bij een andere werkgever in dezelfde bedrijfstak was gaan werken en wiens pensioenopbouw voor wat betreft het nieuwe dienstverband plaatsvond aan de hand van het veel lagere salaris aldaar, kon ik niet behandelen. Het was een klacht tegen de inhoud van het pensioenreglement en dat was op zichzelf juist toegepast. Voor de daardoor veroorzaakte onbillijkheid zijn – in dit geval overigens niet door mij – wel vragen van een Kamerlid (en antwoord van de Staatssecretaris) uitgelokt.


Terugvordering teveel betaald pensioen

Geen terugvordering omdat betrokkenen redelijkerwijs niet konden weten dat zij teveel ontvingen.

Een pensioenfonds had vanwege een ingewikkelde gezinssituatie enige tijd te veel pensioen uitbetaald. Het vorderde aanvankelijk het te veel betaalde terug, maar op een verzoek om uitleg mijnerzijds concludeerde het fonds zelf dat het betrokken echtpaar eigenlijk niet aan te rekenen viel dat zij niets gemerkt hadden en schold het ‘niet herkenbare’ deel van de schuld kwijt.


Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies onder andere om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.