Grondslag

Overzicht van voorbeeldzaken die te maken hebben met de grondslag van het pensioen.


Vaste toeslag

Feitelijk structureel toegekende toeslag gerekend tot pensioengevend inkomen.

Een werknemer verrichtte als enige in de onderneming bereikbaarheidsdienst en ontving daarvoor gedurende bijna 30 jaar ononderbroken de bijbehorende toeslag. Kort nadat hij de 55-jarige leeftijd had bereikt werd de toeslag weliswaar in het loon verwerkt, maar was daardoor niet in de pensioengrondslag opgenomen. Het fonds weigerde dat te doen, omdat de toeslag geen vast loonbestanddeel was.

Ik heb ten slotte het advies uitgebracht om bij de vaststelling van het pensioen wel rekening te houden met de toeslag. De redenen voor de bepalingen, die op goede gronden begrenzing van het pensioen­gevend loon beogen, gingen in dit geval niet op. Het niet doorwerken van een in feite structureel beloningselement in het pensioen zou in dit geval ten onrechte afbreuk doen aan het breed gedragen uitgangspunt dat men na zijn pensionering in staat zou moeten zijn om de levensstandaard te handhaven, die is afgestemd op het inkomen dat men terecht als vast mocht beschouwen. Dat de werkgever over dit loonbestanddeel geen premie afgedragen heeft is een zaak tussen werkgever en fonds; met het feit dat betrokkene zelf geen bijdrage geleverd heeft mag het fonds rekening houden bij de vaststelling van het pensioen. Uiteindelijk heeft de rechter het fonds veroordeeld tot het volgen van mijn advies.


Uitleg pensioenreglement

Men mag niet van twee walletjes eten.

Het pensioenreglement was bijzonder onduidelijk, zowel op het punt van premievrije aanspraken bij voortijdig ontslag, als van diensttijd. Betrokkene wilde de éne bepaling letterlijk – doch in strijd met de kennelijke bedoeling – nemen, maar de andere niet. daarin ben ik niet meegegaan.


Toepasselijke regels

Bijzondere regels gaan vóór algemene regels.

Bij een reorganisatie hield het sociaal akkoord in dat op vertrekkers de arbeidsvoorwaarden van toepassing zouden blijven, als zouden zij in dienst zijn gebleven, maar ook dat hun verdere pensioenopbouw zou plaatsvinden volgens de regels die golden ten tijde van het ontslag. Dat betekende in dit geval dat de pensioengrondslag geen wijziging meer zou ondergaan. Aan de klager was later toch een pensioenopgave gedaan alsof hij tot zijn pensioendatum in dienst zou zijn gebleven (dus met een doorgroeiende pensioengrondslag). Hij beriep zich nu op de algemene regel uit het sociaal akkoord om er van uit te mogen gaan dat de pensioenopgave juist was. Dat heb ik niet gehonoreerd. Het had hem duidelijk moeten zijn dat de bijzondere regel ten aanzien van pensioenopbouw vóórging en dat de pensioenopgave dus fout was.


Premievrije voortzetting

Premievrije pensioenopbouw wordt voortgezet uitgaande van de laatste grondslag als actieve deelnemer.

Een te laat ingediend verzoek om premievrije voortzetting van pensioenopbouw wegens arbeidsongeschiktheid is alsnog ingewilligd. De pensioenopbouw is voortgezet alsof de aanvraag tijdig was ingediend, dus op de grondslag van het toen geldende reglement. Betrokkene was in de veronderstelling dat hij altijd premie was blijven betalen, omdat in de berekening van zijn wao-dagloon een aftrekpost voor pensioenpremie voorkwam. Hij dacht dus dat hij deelnemer was gebleven en recht had op een pensioen dat was berekend naar de nieuwe, gunstiger regels. Ik moest hem uit de droom helpen.


Peildatum

Men kan niet tegelijk gepensioneerde en deelnemer zijn.

Namens de belanghebbende werd aangevoerd dat de arbeidsovereenkomst eindigde op de dag van pensionering en dat voor hem dus op die dag nog een loon gold, dat uitgangspunt voor de pensioengrondslag was. Die stelling kon ik niet onderschrijven. Men kan niet in ernst beweren dat die dag nog een werkdag zou zijn met recht op loon, dus dat iemand tegelijk gepensioneerde en deelnemer kan zijn. Op grond van het pensioenreglement kan alleen voor een deelnemer een pensioengrondslag worden vastgesteld. De stelling dat het dienstverband op de pensioendatum eindigde, de dienstbetrekking op die dag zelf daarom nog zou voortduren en dat voor betrokkene op die datum een hoger loon als pensioengrondslag gold, was daarom naar mijn mening gekunsteld en niet houdbaar.


Bestanddelen

Verwerking toeslag in ziekengeld leidt niet vanzelfsprekend tot verwerking in pensioengrondslag.

In een collectieve arbeidsovereenkomst bestond alleen recht op een bepaalde toeslag bij actieve dienst; de aard van het werk bracht mee dat men afwisselend dienst en leegloop had. Gedurende een bepaald jaar was betrokkene op enkele dagen na ziek. Omdat de toeslag in de ziekte-uitkering verwerkt werd, was het inkomen in dat jaar veel hoger dan bij een normaal arbeidspatroon het geval zou zijn geweest. Het fonds weigerde daarom vaststelling van de pensioengrondslag op grond van die toevallige uitschieter; mijns inziens terecht.


Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies onder andere om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.