Reparatie vrouwen-(deeltijd)pensioen

Overzicht van voorbeeldzaken die te maken hebben met reparatie vrouwen-(deeltijd)pensioen.


Aanspraak

Er kunnen niet meer aanspraken gerepareerd worden dan men gehad zou kunnen hebben.

Het pensioen van belanghebbende werd niet gerepareerd, omdat zij gehuwd was met de directeur van de onderneming. Bij nader onderzoek bleek, dat er wel degelijk een gezagsverhouding (en daarmee een reële arbeidsovereenkomst) binnen haar werk bestond en dat zij dus als ten onrechte uitgesloten deelnemer in aanmerking kwam voor reparatie.


Financiering

Reparatie is niet beperkt tot het werknemersdeel.

Het pensioenfonds bood reparatie aan van het pensioen voor zover dat werd gefinancierd uit het door betrokkene alsnog te betalen werknemersdeel van de premie. Dat leek mij niet in overeenstemming met de bedoeling van het Europese Hof en ik vond daarvoor steun in een uitspraak van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht van 19 maart 1997. Het fonds repareerde vervolgens het pensioen alsof betrokkene van meet af aan had kunnen deelnemen en bracht haar voor de achterstallige premie geen vertragingsĀ­rente in rekening. Zij kwam daarop terug in de veronderstelling nog te weinig te krijgen, maar dat bleek te komen omdat zij ten onrechte uitging van de regels van de huidige pensioenregeling.


Omvang

Het ontbreken van (aanvullende) premiebetaling door de werkgever is geen reden voor onvolledige reparatie.

De werkgever had aan het pensioenfonds het deeltijdsalaris aan het fonds opgegeven, terwijl het fonds voor de pensioenberekening uitgaat van het voltijdsalaris, zodat de pensioengrondslag te laag was vastgesteld. Het fonds wilde echter alleen repareren wanneer de werkgever bereid zou zijn de aanvullende premie te betalen. Het pensioenreglement bleek geen bepaling te bevatten op grond waarvan aan een deelnemer rechten kunnen worden onthouden indien de werkgever de verschuldigde premie niet (volledig) heeft voldaan. Voor wat betreft het ‘Europese’ gezichtspunt van de reparatie heb ik er op gewezen, dat het Hof heeft bepaald dat aan de deelnemer het niet betaalde werknemersgedeelte van de pensioenpremie in rekening mag worden gebracht, maar dat het werkgeversgedeelte van de premie ten laste komt van het fonds. Dit mag het uiteraard verhalen op de werkgever (als die nog bestaat), maar het slagen daarvan is geen voorwaarde voor toekenning van het volledige pensioen. Het fonds heeft alsnog gerepareerd.


Wijze van repareren

Reparatie betekent dat men in de toestand gebracht wordt alsof men aan de pensioenregeling had kunnen deelnemen.

Een pensioenfonds bood oud-deeltijdwerkers reparatie van pensioenrechten aan voor zover deze gefinancierd werden door de alsnog te ontvangen werknemersbijdrage. Toen ik onder de aandacht van het fonds bracht dat dit niet in overeenstemming was met de uitspraak van het Hof daaromtrent, bood het alsnog volledige reparatie aan.


Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies onder andere om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.