Waardevastheid / indexering

Overzicht van voorbeeldzaken die te maken hebben met waardevastheid/indexering.


Afzonderlijke behandeling FVP-bijdrage

Het niet indexeren van het pensioengedeelte dat met een FVP-bijdrage is ingekocht, lijkt niet in overeenstemming met de bedoeling van de FVP-regeling.

Een door het fonds ontvangen FVP-bijdrage is door de verzekeraar verwerkt in een afzonderlijke polis, waarvan de rechten niet geïndexeerd zijn. Dat is onder verzekeraars kennelijk gebruikelijk, maar het pensioenfonds volgt deze gedragslijn wel erg klakkeloos. Het was nadrukkelijk de bedoeling van de FVP-regeling om de reglementaire pensioenvoorziening voort te zetten. Als die regeling geïndexeerd is, zou het FVP-deel dat naar mijn mening ook moeten zijn.


Berekening

Als de pensioengrondslag wordt geïndexeerd, is het consequent om dat ook met de franchise te doen.

Een weduwe stelde, dat het pensioengevend salaris van haar echtgenoot na de beëindiging van diens deelneming moest worden geïndexeerd, maar de franchise niet, omdat het pensioenreglement over het laatste niets bepaalde. Dat reglement bepaalde echter wel, dat het nabestaandenpen­sioen werd vastgesteld op het door de deelnemer behaalde aantal dienstjaren, vermenigvuldigd met 1¼% van de op de datum van overlijden geldende pensioengrondslag – dus niet geïndexeerd. Blijkens het gevoerde beleid is dat nooit de bedoeling geweest. Het bestuur heeft daarom gekozen voor indexering van zowel pensioen­gevend salaris als franchise. Ook al was het pensioen­regle­ment nog niet dienovereenkomstig aangepast, het is dan niet redelijk om van het één indexering als vanzelfsprekend te incasseren, en van het ander af te wijzen.


Financiering

Regeling van de verantwoordelijkheid voor indexering bij het overnemen van een groep deelnemers.

Bij een geschil tussen twee pensioenuitvoerders over de verantwoordelijkheid voor indexering van een 'overgenomen' pensioen schoot na mijn bemiddeling één van tweeën de indexering voor totdat de pensioenuitvoerders het onderling eens zouden zijn.


Herstel vergissing

De verzekeraar van een fonds mag zichzelf na een gemaakte fout niet schadeloos stellen ten laste van de deelnemer.

De ‘oude’ verzekeraar van het pensioenfonds had een verkeerde index toegepast. De opvolgende verzekeraar kende betrokkene wel het hogere ouderdomspensioen toe, maar bracht dit eigenmachtig ten laste van het recht op nabestaandenpensioen. Dat kon naar mijn mening – en uiteindelijk ook die van het pen­sioen­fonds – niet. Anderzijds vond ik de eis van betrokkene, dat het nabestaandenpensioen op 70% van het te hoog voorgespiegelde ouderdomspensioen moest worden bepaald, evenzeer onredelijk.


Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies onder andere om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.